แบบฟอร์มขอความยินยอม
PDPA consent form


การบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของกิจกรรมวิ่ง DOI NHOK TRAIL 2023 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้ามาร่วมงาน หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯเผยแพร่ภาพในส่วนของท่าน สามารถแจ้งมายังบริษัทฯให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

Taking photograph and recording the video during DOI NHOK TRAIL 2023 events for the use of reporting and publicizing DOI NHOK TRAIL 2023 events via electronic means and printing. You may appear in the photograph or video recording of DOI NHOK TRAIL 2023 events but the details of your identity will not be identified. Please inform us if your appearance is not allowed.

ยอมรับ
Accept
ไม่ยอมรับ
Decline